CENNET SARSALA KOYU

Cennetten Br Köşe Sarsala Koyu

DALYAN İZTUZU PLAJI

Dalyan İztuzu Plajı

MUHTEŞEM SARIGERME PLAJI

Berrak Denizi Ve Doğal Gözellikleri İle Sarıgerme Plajı

MUHTEŞEM DALAMAN KOYLARI

Dalaman Koyları Kuşbakışı

DALYAN CARETTA CARETTA

Dalyandaki Muhteşem Deniz Kaplumbağası CARETTA CARETTA

DALYAN DELTASI

Dalyan Kanalı Tekne Yolculuğu

 

Tüzük

Birliğin adı:
Madde 1- Birliğin adı Dalaman Ortaca Bölgesi Turizm Altyapı Hizmet Birliğidir. Birliğin kısaltılmış ve sembolik adı :  DOTAB’dır.
1 nci madde : 21.06.2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Meclis toplantısının5 nolu kararı ile değiştirilmiş seklidir.
Birliğin merkezi:
Madde 2- Birliğin merkezi Dalaman’dır.
Birliğin çalışma alanı ve süresi:
Madde 3- Birliğin Faaliyetleri, Birliğe üye Dalaman  Belediyesi ve Ortaca Belediyesi’nin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.
 3 nci madde : 20/03/2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Meclis toplantısının 2014/1 nolu kararı ile değiştirilmiş seklidir.
 Birliğin kurucuları/üyeleri:
Madde 4- Dalaman Belediyesi ve Ortaca Belediyesi  Birliğin kurucularıdır.
4 nci madde : 20/03/2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Meclis toplantısının 2014/1 nolu kararı ile değiştirilmiş seklidir.
Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler:
Madde 5- Dalaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi  bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır.
   Birlik bu amaçla her türlü eğitim çalışmalarını yapabilir, Ulusal ve Uluslar arası faaliyet ve organizasyonlarına katılabilir, Yetkili Makamlardan gerekli izin almak suretiyle Ulusal ve Uluslar arası ortaklık kurabilir,
Bu amaçla üye mahalli idareler Bölge’de gerçekleştirilecek yukarıda belirtilen konulardaki görev, yetki ve hizmetlerini birliğe devreder.
5 nci madde : 26.11.2008 tarihinde yapılan Olağan Meclis toplantısının 16 nolu kararı ile değiştirilmiş seklidir.
Birliğin organları:
Madde 6- Birliğin organları şunlardır.
 1. Birlik Meclisi
 2. Birlik Encümeni
 3. Birlik Başkanı
BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ
Birlik meclisinin kuruluşu:
Madde 7- Birlik Meclisi, Birliğin karar organıdır.
   Birlik üyesi mahalli idareler adına, Dalaman  Belediyesi ve Ortaca Belediyesi Başkanları Birliğin doğal üyesidir. Birlik Meclisi’nde bunlardan başka  doğal üye bulunmaz. Meclis üye sayısına doğal üyeler de dahildir. Belediye Başkanları, Birlik Meclisi’nde kendisini temsil etmek  üzere meclis üyelerinden birisine yetki verebilir.
   Doğal üyeler dışında, belediye meclislerinin kendi içinden seçilen Dalaman Belediyesi 8 (sekiz), Ortaca  Belediyesi 8 (sekiz) üyeden ve Mahalli İdare Meclislerinden Birlik Meclisine seçilenlerin (doğal ve belediye meclis üyelerinin) toplam üye sayısının üçte biri oranında olmak üzere, alandaki Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin temsilcilerinin kendi aralarından ve gizli oyla belediye meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşımak kaydıyla seçecekleri 6 (altı) üyeden oluşur. Seçim, Dalaman Belediyesi Encümeni’nin gözetiminde yapılır. Böylelikle Birlik Meclisi toplam 24 (yirmidört) üyeden oluşur. Belediye Meclis Üyelerinin birlik meclis üye sayısının ve Turizm Sektörü birlik üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.
   Sektör temsilcilerinden Bakanlık Belgesini yitiren işletme tesislerinin üyelikleri düşer, düşen üyelik bir önceki seçimde en yüksek oyu alan sektör temsilcisi tarafından doldurulur. Yedek üye bulunmaması durumunda mevcut sayı ile dönem tamamlanır.
   Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin birlik meclis toplantılarına katılan temsilcilerinin yasal temsil yetkisine sahip olması zorunludur.
   Birlik Meclisi’nin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.
   Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir. Belediye Başkanlığı ve belediye meclisi üyeliklerini kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar
 7 nci madde : 20/03/2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Meclis toplantısının 2014/1 nolu kararı ile değiştirilmiş seklidir.
Mahalli idare birimlerinin mecliste temsil edilmeleri:
Madde 8- Birlik meclisine üye mahalli idareler yedinci maddede belirtilen sayıda üyeler ile temsil edilirler. Ancak mahalli idare meclisinden seçilenlerin en çok 1/3’ü biri meclis üyesi olmayıp da o beldede ikamet eden seçilmeye haiz kişilerden seçilebilir.
Meclisin görev ve yetkileri:
Madde 9- Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
 1. Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek,
 2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 3. Borçlanmaya karar vermek,
 4. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
 5. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini ve tesislerden alınacak katılım paylarını belirlemek,
 6. Şartlı bağışları kabul etmek,Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek,
 7. Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek,
 8. Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek,
 9. Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,
 10. Tüzük değişikliğini kabul etmek,
 11. Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
 12. Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
Meclis başkanlık divanı:
Madde 10- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan ve Mahalli idareler genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren 30 gün içinde Mülki İdare Amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya çağrılır. Meclis, en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için görev yapmak üzere üyeleri arasından ve gizli oyla, birlik başkanını, birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile iki katip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
   Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.
Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.
Meclis toplantı ve karar nisabı:
Madde 11- Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarının ilk haftasında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis birlik başkanı, birlik meclis üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi, üye mahalli idare meclislerinin birinin talebi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağırır.
   Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündemin en az üç gün öncesinden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir.
Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.
 Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi:
Madde 12- Birlik meclisince alınan kararlar 5 gün içerisinde birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını 7 gün içerisinde geri iade eder. Meclis aynı kararında ısrar ederse 5 gün içerisinde Birlik Başkanı kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmazsa kararlar kesinleşir.
   Birlik Başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabilir.
   Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Valiye gönderilir. Valiye gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.
   Mülki İdare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine 10 gün içerisinde idari yargıya başvurabilir.
   Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar Muğla Valiliğinin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.
Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi:
Madde 13- Kesinleşen meclis kararları Valiliğe göndermekle yürürlüğe girer.
İhtisas komisyonları:
Madde14- Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir. Komisyon Üyelerinin ayrı mahalli idare temsilcileri arasından seçilmesi esastır.
BİRLİK  ENCÜMENİNİN  KURULUŞ  GÖREV VE YETKİLERİ
Birlik encümeninin oluşumu:
Madde 15- Birlik encümeni, Birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 6 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.
   Encümen üyeleri; en az 1 üye belediye başkanlarından, en az 1 üye belediye meclis üyelerinden olmak üzere farklı mahalli idarelerden ve en az 2 üye turizm sektör temsilcilerinden seçilecektir. Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü veya görevlendireceği encümen üyelerinin biri tarafından yürütülür.Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni dönem başına kadar görev yapar.Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümen üyeliği de sona erer.Encümen seçimlerinde her kategoriden birer yedek üye seçimi de yapılır. Üyelik seçimlerin de her üyelik için bir yedek üye seçimleri de yapılır.
15’nci madde:20/03/2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Meclis toplantısının 2014/1 nolu kararı ile değiştirilmiş seklidir.
Encümenin görev ve yetkileri:
Madde 16- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
 1. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek,
 2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,
 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
 6. İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek,
 7. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak,
 8. Birlikçe verilecek hizmetler için uygulanacak ve birlikçe tespit edilen ücret tarifelerinin ve katılım paylarının amme alacağı kanununa göre tahsilini sağlamak.
Birlik encümeni toplantı ve karar nisabı:
Madde 17- Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.
   Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.
Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.
BİRLİK BAŞKANI, GÖREV VE YETKİLERİ
Birlik başkanı:
Madde 18- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 10’uncu maddesindeki usullere göre seçer.
Birlik başkanının görev ve yetkileri:
Madde 19- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
 1. Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak,
 2. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak,
 3. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,
 4. Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek,
 5. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
 6. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
 7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,
 8. Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak,
 9. Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak,
 10. Birlik personelini atamak,
 11. Birliği denetlemek,
 12. Şartsız bağışları kabul etmek,
 13. Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
   Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.
Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye   başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.
BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ
Teşkilat:
Madde 20- Norm kadroya uygun olarak Birlik teşkilatı, birlik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler birimi ile teknik işler biriminden oluşur.
   Kamu Kurum ve Kurumlarda çalışan memurlar, Belediye Kanununda belirtilen esas ve usullere göre birlik genel sekreteri veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirilmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.
Birlik personeli:
Madde 21- Birlik müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli Birlik Başkanı atar. Ancak birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.
   Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
Birlik müdürünün görevleri:
Madde 22- Birlik Müdürü Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.
Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.
MALİ  HÜKÜMLER
Birliğin gelirleri:
Madde 23- Birliğin gelirleri şunlardır:
 1. Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları,
 2. Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,
 3. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,
 4. Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
 5. Kira ve faiz gelirleri,
 6. Bağışlar,
 7. Diğer gelirler.
Birliğin giderleri:
Madde 24- Birliğin giderleri şunlardır:
 1. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,
 2. Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş,   ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,
 3. Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,
 4. Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,
 5. Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,
 6. Dava takip ve icra giderleri,
 7. Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,
 8. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,
 9. Temsil, tören ve ağırlama giderleri,
Üyelerin birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılım payları:
Madde 25- Üye mahalli idarelerden olan belediyeler her yıl bir önceki yıla ait kesinleşen bütçelerinin % 0,5’ini (binde beşini) birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak Birliğe öderler.
   Birliğin görev ve yetki alanında konaklama tesisleri, üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama tesislerinin yatak sayıları, deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate alınarak birlik meclisince belirlenecek miktarda üyelik aidatı öderler.
   Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahalli idarelerin ödemeleri gerekli miktar birliğin başvurusu üzerine bu idarelere gelen bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan paydan, dağıtımı yapan kuruluş tarafından kesilerek birliğe ödenir.
   Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tesisler hakkında 6183 sayılı kanuna göre tahsilat yapılır.
25’ nci madde:20/03/2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Meclis toplantısının 2014/1nolu kararı ile değiştirilmiş seklidir.
 Birlik bütçesi
Madde 26- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.
   Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programlan ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.
   Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
   Birlik meclisi, birlik bütçesini Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.
   Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikince düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.
Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi:
Madde 27- Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 ve 13 üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.
Üst yönetici:
Madde 28– Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.
Harcama yetkilisi:
Madde 29-    Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.
Çalışma programı:
Madde 30– Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.
Birliğin hak ve yetkileri:
Madde 31- Mahalli idare birlikleri, tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mahalli müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahalli idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir.
Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri:
Madde 32– Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.
 Birliğin tutacağı defterler:
Madde 33– Birlik, Karar Defteri, Evrak Kayıt Defteri, vs defterler ile “Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde”, birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.
Üye mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri:
Madde 34- Üyelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden yararlanma usulleri birlik meclisinin kararı ile olur. Üye mahalli idare birimleri ile faaliyet sahasında yaşayan vatandaşların birlik hizmetlerinden olan su, kanalizasyon ve arıtma v.b. hizmetlerinden öncelikle imar planları onaylı mahalli idareler ile bu plan içerisinde yer alan siteler v.b. yerleşim yerleri yararlandırılır. Ancak katılım paylarını ödeyen mahalli idarelere ve yine tarife uyarınca iştirak eden vatandaşlara öncelik verilecektir. Yararlandırmaların diğer usulleri ayrıca birlik meclisinin kararı ile uygulanır.
Birliğin üyelerinin sorumluluğu:
Madde 35- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.
   Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu  sorumluluk  hiçbir şekilde üye mahalli idare tüzel kişiliği ve diğer üyeleri bağlamaz.
Yönetmelik yapılması:
Madde 36- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
   Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve tüzüğün 12. ve 13. maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.
Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri:
Madde 37- Birliğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahalli idarelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek alacaklı birliğe ödenir.
   Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tesisler hakkında 6183 sayılı kanuna göre tahsilat yapılır.
Birliğe katılma:
Madde 38- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alacakları katılma kararını, birlik meclisince kabulü ve Muğla Valisinin onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.
   Ancak, su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerde; Bakanlar Kurulu ilgili mahalli idarelere bu amaçla kurulacak ya da kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilir.
Birlikten ayrılma:
Madde 39-  Birlikten ayrılmada 5355 Sayılı Kanunun 4. maddesi hükümleri geçerlidir.
Tüzük Değişikliği /Tüzüğün Kesinleşmesi:
Madde 40- Birlik tüzüğü değişikliği, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve Muğla Valisinin onayı ile gerçekleşir.
   Yeni kurulurken Birlik Tüzüğü, birlik kurucusu mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra Muğla Valisinin onayı ile kesinleşir.
Birliğin tasfiyesi:
Madde 41- Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.
   Birliğin tasfiyesi, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.
Birliğin tasfiyesinde 5571 Sayılı Kanun dikkate alınır.
Birlik Meclisinin feshi durumunda :
Madde 42-  Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclis ve birlik encümenine ait görevler, Muğla Valisinin kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendireceği beş kişilik heyet tarafından yürütülür.
ORTAK HÜKÜMLER
Madde 43-  Vali ya da Kaymakam birliği her zaman denetleyebilir. Mali denetim sonucunda tespit edilen kamu zararı üzerine yapılan kişi borcu teklifleri birlik meclisinde karara bağlanır. Bu kararın örneği Valiliğe gönderilir. Karara karşı Vali veya hakkında kişi borcu çıkarılanlar 10 gün içerisinde idari yargıya başvurabilirler. İdari Yargı kararı doğrultusunda işlem sonuçlandırılır. Tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren yasal faizi ile ilgililerden tahsil edilir.
   Birliklerde çalışma programı, yetki devri, birlik ile birlik başkanının ihtilaflı olması, birlik organının veya bunların üyelerinin görevden uzaklaştırılması, yıllık faaliyet raporu, bütçe ve diğer mali konular, tahvil ihracı, hariç borçlanma, bütçe içi işletme tesisi, borç ve alacakların mahsubu, yurtdışı ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma ve yeniden değerleme oranının birliklerde uygulanması konularında, 5355 sayılı kanunda hükmü bulunmayan durumlarda birlik tüzüğü ile birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.
   Birliklerde, teşkilat ve personel istihdamı konularında bu tüzükte ve 5355 Sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.
   Birlik Meclisi ile birlik encümeninin başkan ve üyelerine meclis ve encümen toplantılarına katıldıkları her gün için Birlik Başkanına (5000) Encümen Üyelerine (2000) Meclis Üyelerine(1500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, birlik meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. Ancak huzur hakkı ödenecek gün sayısı, bir yıl içinde yirmi dört günü geçemez.
43  ncü madde : 26.11.2008 tarihinde yapılan Olağan Meclis toplantısının 16 nolu kararı ile değiştirilmiş seklidir.
Birlik meclisinin ilk toplantısı: .
Geçici Madde 1- Birlik Meclisi bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde İlçe Kaymakamınca belirlenen bir yerde ve günde toplantıya çağrılır.
Yürürlük:
Madde 44- Bu Tüzük’ün hükümleri, Muğla Valisinin onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 45- Bu tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.